قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 38 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 213 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

الف: اعتبار یا پایایی:منظور از این اعتبار این است که اگر یک آزمون دوبار در مورد یک آزمودنی به کار برود نتایج تقریباً یکسانی به دست آید.

بنابراین می توان گفت که اعتبار یک آزمون عبارت است از ثبات و پایایی نتایج آن در اجرای متعدد است.اگرآزمون در هر بار اجرا نتایج متفاوتی بدهد،آن آزمون پایا نخواهد بود و در واقع چیزی را به درستی اندازه نخواهد گرفت و در این حالت آزمون اطلاعات مفیدی را به ما نخواهد داد.

بنابراین در این جا انسجام داخلی آزمون مورد نظر است.نتایج یک آزمون می تواند تحت تأثیر تغییرات محیط و تمایل لحظه ای آزمودنی قرار بگیرد.اعتبار آزمون را به شیوه های زیر اندازه می گیرند:

1.اجرای مجدد یک آزمون:آزمونی را در مورد یک گروه اجرا می کنند و بعد از گذشت یک زمان مشخص مثلاً یک هفته، همان آزمون را با همان شرایط در مورد همان گروه تکرار می کنند.نتایج دو نوبت را با یکدیگر مقایسه می کنند.اگر بین نتایج دو نوبت همبستگی مثبت قابل قبولی دیده شود،آزمون از اعتبار برخوردار است.

2. اجرای دو فرم موازی: این روش ایجاب می کند که ما از یک آزمون دو فرم موازی داشته باشیم.دو آزمون را وقتی موازی گویند که از نظر درجه ی دشواری، قدرت تشخیص و محتوای درونی مثل هم باشند و تنها از نظر شکل ظاهر تفاوت داشته باشند. اگر از یک آزمون دو فرم موازی در دست باشد می توان هردو فرم را پشت سرهم(بدون فاصله زمانی) یا با فاصله زمانی چند روز اجرا کرد و ضریب همبستگی بین دو سری نمره را به دست آورد.ضریب همبستگی به دست آمده اعتبار آزمون خواهد بود.

3. روش دو نیمه کردن: در این روش آزمون را در یک زمان واحد و در مورد تعدادی از آزمودنی ها به کار می برند. پس از اجرای آزمون،آن را به دو نیمه تقسیم می کنند.بدین ترتیب که سؤال های زوج آن را به عنوان یک آزمون و سؤال های فرد آن را به عنوان آزمون دیگر در نظرمی گیرند.یعنی برای هر آزمودنی دو نمره به دست می آورند. بین دو سری نمره ضریب همبستگی محاسبه می شود.

4. روش کودر-ریچاردسون: در این روش نیز مثل روش دو نیمه کردن،آزمون فقط یک بار اجرا می شود و میزان همبستگی درونی یا تجانس سؤال ها مورد بررسی قرار می گیرد.ضریب همبستگی به دست آمده با این روش بین صفر و یک متغیر خواهد بود.هر اندازه این ضریب به یک نزدیک تر باشد، تجانس سؤال های آزمون به همان اندازه بیشتر خواهد بود. ب:روایی: روایی یعنی این که آزمون باید چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است.مثلاً یک آزمون هوش زمانی از روایی برخوردار است که اطلاعات درستی را از آن چه معمولاًهوش نامیده می شود در اختیار ما بگذارد نه از توانایی های دیگر.روایی آزمون را به شیوه های زیر اندازه می گیرند:

1.معنی دار بودن آماری.

2.محاسبه خطای برآورد.

3.استفاده از جدول های انتظار.

4.استفاده از نرخ های پایه.

5.نسبت های انتخاب.

6.استفاده از تئوری های تصمیم.

انواع روایی روایی ظاهری: یعنی این که مواد یا سؤالات آزمون از نظر ظاهر شبیه موضوعی باشد که مورد اندازه گیری است. روایی محتوا : یعنی این که آزمون باید ارتباط کامل با کل زمینه مورد نظر داشته باشد. روایی پیش بینی : یعنی این که بین نتایج حاصل از اجرای آزمون ها و نتایجی که بعداً به دست می آید همبستگی و قرابت وجود داشته باشد. روایی همزمان : نتایج آزمون ها را با نتایجی که همزمان با اجرای آن ها،با یه فاصله کمی بعد از اجرای آن ها به دست می آیدمقایسه می کنند.

مثلاً اگر آزمونی بسازیم و در همان زمان بخواهیم روایی آن را تعیین کنیم،می توانیم نتایج آن را با نتایج آزمون دیگری که در همان زمینه وجود دارد و درباره همان گروه اجرا می شود مقایسه کنیم.

روایی سازه (روایی مفهومی): عبارت است از تطابق نتایج یک آزمون با پیش بینی هایی که توسط یک نظریه یا سایر واقعیات شناخته شده به عمل آمده است.مثلاًیکی از نظریه های هوش این است که هوش موجب سازگاری با موقعیت تازه می شود.بنابراین اگر ما،براساس معیارهای مورد قبول،به یک عدد از نظر سازگاری نمره بدهیم و بعد یک آزمون هوشی اجرا کنیم و دو نتیجه تطابق بالایی را نشان دهند، خواهیم گفت که آزمون ما دارای روایی سازه است(گنجی،1385).

ج:حساسیت یا ظرافت تشخیص: منظور از حساسیت این است که یک آزمون بتواند تفاوت های افراد را به خوبی نشان دهد.هر اندازه یک آزمون بتواند رفتار های آزمودنی ها را به درجات بیشتر تقسیم کند حساسیت آن به همان اندازه بیشتر خواهد بود. هر اندازه وسعت رفتار هایی که یک آزمون می تواند اندازه بگیرد، بیشتر باشد، به همان اندازه حساسیت این آزمون کمتر خواهد بود. یعنی هر اندازه پدیده مورد اندازه گیری محدودتر باشد حساسیت آزمون بهتر خواهد بود.

همچنین حساسیت یک آزمون به ساختمان خود آن بستگی دارد.زیرا قدرت تشخیص سؤالات متفاوت است.برخی از سؤالات توانایی بهتری برای طبقه بندی افراد دارند، در حالی که برخی دیگر این توانایی را ندارند.پیدا کردن سؤالاتی که از قدرت تشخیص(حساسیت) بهتری برخوردار باشند نیاز به تجربه ی گوناگونی و محاسبات آماری دارد. زیرا حساسیت یا قدرت تشخیص یک سؤال پس از اجرا معلوم می شود.

یعنی اگر پس از اجرای یک آزمون معلوم شد که سؤالات آن توانسته اند آزمودنی های خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی و خیلی قوی را از یکدیگر متمایز کنند خواهیم گفت آن آزمون حساسیت دارد(همان،ص،124-115).

ادامه دارد ...


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 19000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 34800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 34800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com