قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 50 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 272 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

كسب مزت رقابت پادار برا سازمانها كه در ك محط رقابت جهان و پچده و اقتصاد خدمات و دانش فعالت م كنند ضرور و حات است. ان مزت رقابت از طرق رضات و وفادار‌ مشتر حاصل م شود. در سازمانها خدمات مهمترن مزت رقابت كفت خدمات م باشد.

كاتلر و آرمسترانگ بان داشتند كه در سازمانها خدمات ك از راهها اساس كه م تواند عامل تماز از رقبا باشد،‌ كفت خدمات است(كاتلر و آرمسترانگ،1384، 817). كفت خدمات ارائه شده به عوامل چند همچون مكان ارائه خدمات، فراند خدمت رسان، نحوه ارائه و... بستگ دارد.

از مهمترن عوامل كه بر كفت خدمات تاثر گذار است كاركنان سازمان م باشند. كاركنان كه در فراند خدمت رسان به طور مستقم با مشتر در تماس هستند در اجاد ارزش در خدمت و ادراك از كفت خدمت توسط مشتر نقش اصل را باز م كنند. بنابران توجه به كاركنان سازمان بسار مهم م باشد.

كاركنان‌كه امروزه بار مزت رقابت را برا همه‌ سازمانها بدوش م كشند. سازمانها م‌توانند از طرق جذب و حفظ كاركنان كه مشتر مدار و خدمت محور هستند خود را از رقبا متماز سازند. بازاراب درون م تواند نقش مهم را در ان راستا افا كند. بازاراب درون كاركنان را همچون مشتران در نظر مگرد كه به اندازه مشتران برون برا سازمان اهمت دارند.

بازاراب درون متمركز بر روابط درون مناسب بن افراد در همه‌ سطوح در سازمانها م باشد، بنا بران ك روكرد خدمت_محور و مشتر_محور بن كاركنان در تماس با مشتران اجاد م شود(Gronroos, 2000,347).

برر (1981) نشان داد كه برخورد با كاركنان به عنوان مشتران درون و مشاغل به عنوان محصول ارائه شده به ان كاركنان ،و به‌كاربردن تكنكها بازاراب در درون سازمان موجب رضات كاركنان را فراهم خواهد كرد(بازاراب درون). رضات كاركنان موجب م شود كه ارائه خدمات به مشتر با كفت بهتر انجام شودو در نتجه موجب رضات مشتران را فراهم و سر انجام موجب اجاد ك مزت رقابت پادار در درون ك سازمان شود(Berry,1981, 33-40).

ادامه دارد ...


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com