قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 61 صفحه
کد فایل: mb 363


قسمتی از این مقاله:

شخصی را تصور کنید که n بار مورد اندازهگیری قرار میگیرد، با فرض اینکه نمرات به دست آمده توزیع طبیعی دارند، در این صورت میانگین این توزیع معرف نمرهی واقعی آزمودنی و انحراف معیار آن معرف خطای معیار اندازهگیری(SEM) است. خطای معیار اندازهگیری انحراف معیار توزیع نمرات خطاست و نشان دهنده ی دقت عملکرد آزمودنی است و به ما میگوید که هر نمرهی آزمون چقدر دقیق است. به بیانی دیگر، SEM به ما میگوید که چقدر در یک اندازهگیری انعطاف وجود دارد. دامنه تغییرات SEM از صفر تا انحراف معیار نمرات مشاهده شده است.

وقتی = SEM ، در روند اندازهگیری هیچ ثباتی وجود ندارد و ضریب اعتبار برابر صفر است. و هنگامیکه 0 = SEM ، ثبات کامل در نمرهها وجود دارد و ضریب اعتبار مساوی یک است. در عمل، مقدار SEM عددی بین این دو کران خواهد بود. SEM بزرگتر، انعطاف زیادی را شامل میشود و فاصله اطمینان بزرگی دارد و اینکه اعتماد کمتری نسبت به دقت ویژگی اندازهگیری شده به ما می دهد.

SEM به دو طریق زیر محاسبه میشود: الف) از طریق نمرات مشاهده شده آزمون بر روی گروهی از آزمودنیها به کرات اجرا میشود. از آنجا که در هر آزمون برای هر آزمودنی سه نمره (نمره مشاهده شده، نمره واقعی و نمره خطا) وجود دارد، این سه نمره برای هر آزمودنی در اندازهگیریهای متوالی محاسبه میشود.

با محاسبه انحراف معیار توزیع نمرات خطا، بهدست میآید. این روش عملی نیست زیرا اجرای اندازهگیریهای متوالی بر روی آزمودنیها غیرممکن است. ب) از طریق ضریب اعتبار آزمون و انحراف معیار نمرات مشاهده شده آزمودنی ها .

ادامه دارد ...


خرید و دانلود فوری این فایل

قیمت : 29000 تومان

فروش ویژه ده فایل دلخواه

آیا فایل های بیشتری نیاز دارید؟ ... آیا تخفیف می خواهید؟ ...

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 44800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید.

با پرداخت 44800 تومان حق اشتراک: تعداد 10 فایل دلخواه خود را از بین همه فایل های سایت انتخاب و دانلود کنید:

 

فایل های سایت عبارتند از:

 فایل مبانی نظری روانشناسی و مدیریت و... با لیست منابع

فایل مقالات پیشینه تحقیق با لیست منابع

فایل word مقالات بیان مسئله با لیست منابع

فایل word پروپوزال های باکیفیت و عالی با لیست منابع (عنوان همه پروپوزال ها)

و فایل های پاورپوینت و ...

فایل های تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 برای خرید حق اشتراک کلیک کنید...


نکته مهم: با خرید حق اشتراک تا یکسال فرصت دارید با ارسال شماره تراکنش به ایمیل زیر ده فایل را دریافت کنید.

پیشنهاد موضوع جدید و غیر تکراری مشاوره و روانشناسی:

iranprojhe@gmail.com