قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 38 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 213 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

فرض بر این است که مهم ترین جنبه های عملکرد آزمون می تواند با تعیین وضعیت فرد در یک خصیصه مکنون یک ویژگی فرضی و مشاهده نشده یا خصیصه، مثل توانایی کلامی، معلومات تاریخی یا برون گرایی توصیف شود.

الگو های نظریه های خصیصه مکنون به این منظور طراحی شده اند تا نحوه ی تأثیرگذاری خصیصه مکنون را بر عملکرد هر یک از سؤال های آزمون توصیف کند.برخلاف نمره های آزمون یا نمره های واقعی، ویژگی های مکنون می توانند از لحاظ نظری مقدارهای بین ∞- تا ∞+ داشته باشند.

گرچه در این نظریه، ارزش مورد انتظار نمره مشاهده شده،همان نمره واقعی است، اما این نمره،یک تابع خطی از خصیصه مکنون نیست، بنابراین ارزش مورد انتظار نمره مشاهده شده مساوی مقدار خصیصه مکنون نیست.

برای دستیابی به برآوردهای مقدارهای خصیصه مکنون، برنامه های کامپیوتری به کار برده می شوند.نطریه های خصیصه مکنون را، همانند نظریه های کارآمد نمره واقعی،می توان برای تعین تناسب آن ها با مجموعه ای از داده ها آزمایش کرد.

هنگامی که این نظریه ها متناسب با مجموعه ای از داده ها باشند،آلگوهای خصیصه مکنون مقیاس های فاصله ای را به وجود می آورند.

منحنی درصدی طبیعی و الگوه های منطقی ، به عنوان نمونه هایی از نظریه های خصیصه مکنون ارائه می شوند(همان،ص،373)

ادامه دارد ...