قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 69 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 239 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

جانسون و همکاران (2010) تاب آوری 80 بیمار جسمی را در راستای مقابله با استرس های وارده و سازگاری روان شناختی بررسی کردند که نتایج پژوهش نشان داد تاب آوری، متغیر موثری در کاهش نشانه های پریشانی روانی از قبیل اختلا ل استرس پس آسیبی، اضطراب و افسردگی است.

نتایج تحقیق استیفبرگن و پیرنی (2010) در خصوص عوامل روان شناختی تاب آوری مانند پذیرش، ارتباط میان فردی، خود اثر بخشی، مدیریت استرس و سلامت خود ونشانه های افسردگی که بر 630 فرد مبتلا به سندرم پست پولیو انجام شد نشان داد53 درصد از افراد مورد مطالعه در تاب آوری سلامت خود، نمره خوب کسب کرده اند و چهار عامل تاب آوری با 30 درصد واریانس در نشانه های افسردگی با رشد روانی پیش بینی کننده های اصلی هستند.

نتایج پژوهش کمپبل سیلز (2006) نشان داد که مهارت های مقابله با استرس به طور معنی داری در پیش بینی تاب آوری در نمونه مورد پژوهش موثر بوده است. به ویژه استفاده از راهبرد های مقابله ای مسئله محور، رابطه مثبت و معنا داری با تاب آوری داشته است.

ادامه دارد ...