قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 94 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 258 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

ویس بورد(1976)هفت بخش مهم شامل اهداف سازمانی،ساختار،نظام پاداش، سازوکار سودمند، روابط، رهبری و محیط رادرمدل زیر معرفی کرده است:

شکل(2-7) مدل شش خانه ای ویس بورد (میر کمالی و زاهدی،1391) ویس بورد بیان می دارد که هدف سازمان،به وسیله مأموریت سازمان مشخص می شود.ساختار،روشی است که به وسیله آن کارکرد،برنامه و تولید،سازمان دهی می شود.روابط میان سازمان،روش هایی است که به واسطه آن افراد و واحدها باهم در تعامل هستند.

نظام پاداش نیز به افراد با توجه به کارشان پاداش درونی یا بیرونی می دهد.رهبری به نوع فعالیت های رهبری در سازمان و سازوکارهای سودمند به برنامه ریزی، کنترل، بودجه ریزی و سیستم های اطلاعات که کار در سازمان را مورد حمایت قرار می دهد، اشاره دارد. محیط در این مدل به جریان ورود درون داد به داخل سازمان و جریان برون داد به داخل محیط اشاره دارد.

این درون دادها شامل پول، افراد، عقاید و فناوری است که در راستای انجام مأموریت سازمان استفاده می شود و برون دادها، تولیدات یا خدماتی است که سازمان تولید می کند.این مدل دو مسئله مهم را در بر دارد:

۱. دو نوع سیستم رسمی و غیررسمی وجود دارد؛سیستم رسمی همان سیاست ها و رویه های سازمانی نوشته شده رسمی است، درحالی که سیستم غیررسمی، معرف اعمال و رفتارهایی است که واقعاً در سازمان رخ می دهد. ۲.تطبیق سازمان با محیط؛ تقاضاها یا فشار از محیط، نیروهایی هستند که سازمان بایستی به آن پاسخ دهد.

این فشارها ممکن است از سوی مشتریان، رقبا، حکومت، واحدها و دیگر بخش های محیط خارجی باشد(میر کمالی و زاهدی،1391).

ادامه دارد ...