قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 51 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 301 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

در مورد ارزیابی و بررسی آسیب های زندگی زناشویی، مدل های مختلفی وجود دارد که عبادتند از:

مدل مک مستر

: مدل مک مستر درباره کنش خانواده شش جنبه کارکرد خانواده را مد نظر قرار می دهد: 1- حل مسئله 2- ارتباط 3- نقش ها 4- پاسخگویی عاطفی 5- دخالت عاطفی 6- کنترل رفتاری (بارکر،ترجمه دهقانی،1385). 2

مدل فرآیند کارکرد خانواده

: این مدل نیز کارکرد خانواده را در طول شش بعد بررسی می کند که همه آنها جز یکی، شبیه طبقات مدل فوق است.این ابعاد عبارتند از:1-انجام وظیفه، 2- ایفای نقش 3-ارتباط 4- ابزار عاطفی (دخالت عاطفی) 5-کنترل 6- ارزش ها و هنجارها(همان).

بر اساس این مدل، چند مشکل شایع خانودگی مطرح می شود که عبارتند از: مشکلات انجام وظیفه، مشکلات ارتباط، مشکلات نقش، مشکلات کنترل رفتار، مشکلات ساختاری شامل مشکلات مرزبندی و کنش ضعیف نظام های فرعی و مشکلات نظام های خارجی(همان).

ادامه دارد ...