موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 61 صفحه
شماره فایل 644


قسمتی از این مقاله:

ابزارها و وسایلی که به هرطریق موجب تولید،‌انباشت، پردازش واشاعه اطلاعات شوند تکنولوژی های اطلاعاتی وارتباطی نامیده می شوند . درواقع تکنولوژی اطلاعاتی عبارت است از « مجموعه ابزارها ، ماشین ها و دانش وروش ومهارت استفاده ازآنها درتولید، انتقال وجابجایی ، پردازش، آماده سازی ومصرف اطلاعات ». بنابراین تمام ابزارها ووسایلی را که در تولید ، آماده سازی وانتقال اطلاعات نقش دارند ،‌ اعم از وسایل دستی ساده یک کتابخانه تا وسایل پیچیده وپیشرفته یک مرکز اطلاع رسانی ، تکنولوژی اطلاع رسانی می خوانند .

بر این مبنا هررسانه ای که قابلیت انتقال وجابجایی اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگرراداشته باشد وهدف آن برقراری ارتباط باشد ،‌ درقلمرو تکنولوژی ارتباطات قرارمی گیرد. بدین ترتیب تکنولوژی های اطلاعات وارتباطات به گونه ای باهم در آمیخته اند که مجزا کردن آنها بسیار دشوار است . در حقیقت هردو،‌ هدف مشترکی را دنبال می کنند که همان اشاعه اطلاعات در میان مردم است .

دستاوردهای انسانی درجریان اختراعات ونوآوری های جدید به طور پیوسته برگستره و دامنه ی تکنولوژی اطلاعات وارتباطات افزوده اند . بدین ترتیب تکوین دنیای جدید قبل ازهرچیزمدیون دستاوردهای تکنولوژی های نوین اطلاعاتی وارتباطاتی است . محوراصلی این فنون امروزه کامپیوتر و ابزارهای ارتباط راه دوراست .

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.