موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 48 صفحه
شماره فایل 710


قسمتی از این مقاله:

کانون توجه پژوهش حاضر این مسئله است که پدیدهی سبک زندگی، با تمام ابعاد و سطوح و مؤلفههای آن، چگونه و تا چه اندازه در شکلدهی به مدیریت بدن نقش دارد. به همین سبب کوشش میشود برای تبیین رابطهی این دو پدیده به آن دسته از نظریههای جامعهشناسی استناد شود که تلاش کردهاند پدیدهی مدیریت بدن و کلاً برساخت بدن به مثابه پدیدهای اجتماعی را با رجوع به مقوله سبک زندگی مفهومپردازی کنند.

البته ادعا نمیشود نظریههایی که در اینجا ارایه میشود تمام کوشششان تئوریزه کردن رابطه این دو مقوله بوده است و ادعا هم نمیشود که این نظریهها یکدست و واجد نقطهنظری همسان هستند. سعی بر این است که از دل تأملات و بصیرتهای این نظریهپردازن الگوی نظری منسجم و قابل دفاعی برای مفهومپردازی این رابطه استخراج شود. در این پژوهش به آرای سه نظریهپرداز برجسته جامعهشناسی، پیر بوردیو و میشل فوکو و آنتونی گیدنز، استناد میشود.

 پیر بوردیو برساخت اجتماعی بدن و مدیریت آن مقولهای است که در متن چارچوب مفهومی بوردیو قرار دارد. به بیان دیگر، اگر بخواهیم معنا و اهمیت این مقوله در نظریه اجتماعی بوردیو را متوجه شویم باید آن را از دل پیوند منطقی که وی بین مفاهیمی چون «هَبیتاس»، «میدان»، «اَشکال سرمایه»، «عمل»، «تولید/ مصرف فرهنگی»، «موضعگیری»، «ذایقه» و «تمایز» برقرار میسازد، استنتاج کنیم. هَبیتاس عبارت است از نظام خلقوخویهای پایدار و قابل جابهجایی، ساختار ساختیافتهای که میتواند نقش ساختار ساختدهنده را نیز ایفا کند. هَبیتاسها زمینههای پدیدآورنده و سازماندهندۀ کنشها هستند که قابلیت آن را دارند به طور عینی با پیامدهایشان سازگار شوند ( جلاییپور و محمدی، 1388 : 336 ).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.