موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 40 صفحه
شماره فایل 720


قسمتی از این مقاله:

كان (1953) در تحقیقات خود پیرامون عوامل مؤثر در رضایت شغلی به چهار عامل مستقل، كه بیانگر رضایت شغلی افراد از سازمان است، اشاره می كند كه عبارتند از : 1 - رضایت از ارزش مادی شغل ( حقوق دریافتی فعلی و آینده )؛ 2 - رضایت از كار؛ 3 - رضایت از سازمان و شرایط محیطی آن و عملیات دستگاه؛ 4 - رضایت از شایستگی سرپرستان در نقش متخصص. دیویس و استورم (1958)، معتقد هستند كه بین روحیه فرد با رضایت شغلی رابطه مستقیم وجود دارد و اظهار می دارند كه عوامل تشكیل دهنده روحیه كه در شرایط تحقیق به طور نسبتا ثابت بدست آمده اند عبارتند از : 1 - لیاقت و شایستگی سرپرستی بلافصل و مستقیم؛

2 - رضایت از نفس كار ؛ 3- سازگاری با سایر كارمندان؛ 4 - رضایت بخش بودن و سود مندی هدف دستگاه؛ 5 - رضایت كافی از پاداشهای اقتصادی؛ 6 - سلامت عمومی جسمانی و روانی 2-2-6- پیامدهای عدم رضایت شغلی رضایت شغلی به عنوان یك متغیر مستقل بر بسیاری از جنبه های رفتار فردی و عملكرد سازمان تأثیر می گذارد و به این منظور نیز مورد توجه كاركنان و مدیران در سازمان است.

در حقیقت، كلید احیا و ابقای فكری و اعتماد به نفس بالا، رضایت شغلی است. این امر مستلزم آن است كه نوع كار با نوع شخصیت و فیزیولوژی و روحیة انجام دهندة آن تناسب داشته باشد. وجود انگیزه نیز عامل مؤثری در ثمربخشی و افزایش رضایت شغلی است.گاهی شخصیت حقیقی و حقوقی افراد منطبق نیستند، فردی كه دچار این تناقض می شود، از كار خود راضی نیست و در جایگاه كاری خود احساس رضایت و بالندگی نمی كند.

ازاین رو با كمی توجه به خصوصیات فردی و تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد و گروه ها، می توانیم بهبود مؤثری را در عملكرد فردی، گروهی و سازمانی شاهد باشیم. رضایت شغلی موجب می شود بهره وری فرد افزایش یابد، به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیكی و ذهنی فرد تضمین شود، رضایت فرد از زندگی افزایش یابد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت فرا بگیرد.عدم رضایت شغلی موجب كاهش بهروری، كارایی و روحیة كاركنان می شود كه روحیة ضعیف در كار بسیار نامطلوب است پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی در زیر ارائه می¬شود(پریر ،1966)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.