موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 55 صفحه
شماره فایل 738


قسمتی از این مقاله:

در اضطراب نیز تفاوتهای فردی وجود دارد برخی از افراد فقط در بعضی از مواقع مضطرباند در حالیکه بعضی دیگر در اکثر اوقات در حال اضطراب هستند. این نوع مشاهدات روانشناسان را بر آن داشته است که بین دو نوع اضطراب تفاوت قائل بشوند: 1- اضطراب موقعیتی 2- اضطراب خصیصهای 

اضطراب موقعیتی:

حالت A یک عکسالعمل هیجانی موقتی یا لحظهای است از این رو گاهی اضطراب موقعیتی حالت A نامیده میشود که بهعنوان یک وضعیت ناپایدار و زودگذر تعریف شده است که هم از نظر شدت و هم از نظر نوسان در زمانهای مختلف متفاوت است (رأس، به نقل از جمالنصر،1373،ص80).

-اضطراب خصیصهای:

اضطراب خصیصهای گاهی صفت یا ویژگی A نامیده میشود که بهعنوان خصوصیات دیر پای فرد خوانده میشود. همانند سایر صفات این ویژگی هم از فردی به فرد دیگر متفاوت است بعضی از افراد دارای اضطراب خصیصهای در سطح پائین و بعضی دیگر دارای اضطراب خصیصهای در سطح بالا هستند کسانی که دارای اضطراب خصیصهای در سطح بالا هستند اغلب اوقات در حالت اضطراب به سر میبرند این قبیل افراد آمادگی دریافت تهدید از طریق و موقعیتهایی مختلف که اغلب بیضرر بوده را دارند و بدین وضعیتها بهصورت اضطراب موقعیتی واکنش نشان میدهند (پورافکاری،1375،ص34).

  انواع افسردگی

 انواع افسردگی

افسردگی در نوجوانان به لحاظ ویژگی سنین و تحولات بدنی روانی آنان فراوان دیده میشود و هنگام وجود محرومیت یا ناکامی نوجوان عقبنشینی میکند و منفعلانه به شرایط واکنش نشان میدهد چنین واکنشی علائم افسردگی را در خود دارد و به نوجوان کمک میکند تا خشکی روحی خود را با فراز از مشکلات تخفیف دهد (رأس،به نقل از جمالنصر، 1373، ص47).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.