موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره فایل 741


قسمتی از این مقاله:

مدل فلس و پری فلس و پری (1995) بعد از بررسی 15 مدل مفهومی از کیفیت زندگی (اندورز و وایتی ، 1976، بیکر و اینتگلیتاريال 1982؛ بیگلو و دیگران، 1991، بلاندن ، 1988، بورتویک دافی، 1992، براون و بیر ، 1992، کمپبل و دیگران، 1976؛ کامینز، 1992؛ فلنگان ، 1978؛ فرانگلین، سیمونز، سلوویتزف سلمونز و میلر، 1986؛ هیل و چدسی- راش، 1985، ابرین، 1987، پارمنتر، 1988، اسکالوک و دیگران، 1990، استارک و گلدسبری، 1990، به نقل از رحیمی، 1386) یک مدل کلی طراحی کردند

، در این مدل کلی پنج طبقه اصلی وجود دارد: بهکامی جسمی که شامل سلامت و زیبندگی ، تحرک و ایمنی شخص است. بهکامی مادی که شامل درآمد، کیفیت محل زندگی، حریم شخصی، ثروت، وضعیت تغذیه، حمل و نقل، همسایگی، ایمنی و سکونت دائم یا اجاره نشینی می باشد. بهکامی اجتماعی که در بر گیرنده ارتباطات درون خانواده و ارتباط با اقوام و خانواده هایی گسترده تر و یا با دوستان، فعالیت های ارتباطی و سطح حمایت اجتماعی است.

رشد و فعالیت که به مهارت های مربوط به خود تعیینی- شایستگی یا استقلال، جبر یا اختیاز اشتغال، اوقات فراغت، کارهای خانه، تحصیلات، تولید یا مشارکت است. بهکامی هیجانی در بر گیرنده عاطفه یا خلق و خو، رضایتمندی، تکامل، عزت نفس، شأن، احترام و اعتقادات مذهبی می باشد.

در این مدل کیفیت زندگی به عنوان نوعی بهکامی کلی تعریف می شود که توصیف های عینی و ارزیابی های ذهنی از بهکامی فیزیکی، مادی، اجتماعی، و هیجانی همراه با میزانی از رشد و اقدامات هدف گرایانه فرد در جهت ارزش های شخص ترکیب شده باشند، هر سه مؤلفه شرایط عینی زندگی، احساس ذهنی رضایتمندی و ارزش ها و آرزوهای شخصی با هم در تعاملند. بدین صورت که تغییر در بعضی از زمینه های عینی، ممکن است تغییراتی در رضایتمندی و شرایط عینی را موجب شود و تغییر در حس رضایتمندی نیز می تواند سبب تغییراتی در ارزش ها یا سبک زندگی شود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.