موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 32 صفحه
شماره فایل : 122 mg


قسمتی از این مقاله:

با توجه به اینکه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، نسبتاً جدید است و مفهومسازی آن در قالب رفتارهای سازمانی، هنوز به شکل فراگیر عمومیت پیدا نکرده است، تعاریف متعدد و بعضاً متفاوتی برای آن ارائه شده است. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره میشود: ارگان (1983)، بیان میکند رفتار شهروندی سازمانی رفتاری آگاهانه، اختیاری و فراوظیفهای است که در افزایش اثربخشی عملکرد سازمان مؤثر است، ولی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمیگیرد( مارکوزی و زین، 2004) .

مدیران سازمانها در جهت پویایی و بالندگی سازمان تحت مدیریت خود، دو دسته رفتار را همیشه مورد توجه قرار دادهاند: اول رفتارهای مولد؛ که شامل عملکرد وظیفه و عملکرد شهروندی سازمانی میباشد و دوم رفتارهای ضد تولید؛ که دربرگیرنده پرخاشگری، خرابکاری و رفتارهای کنارهگیرانه است. چستر برنارد در زمینه اهمیت رفتارهای روانی در سازمان بیان میکند کارکنان باید نوعی اشتیاق برای کمک در به ثمر رسیدن تلاشها در یک سیستم از خود بروز دهند.

برخی پژوهشگران مثل بورمن (1991) و بریف و موتوویدلو (1986) پیشنهاد کردند که در ارزیابی عملکرد کارکنان علاوه بر ارزشیابی عملکرد وظیفه، سایر ملاکها مثل رفتارهای فراتر از نقش و رفتارهای ضد تولید کارکنان مورد توجه قرار گیرد( مهداد، 1385، به نقل از شیخ اسمعیلی؛1390 ، ص45).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.