موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
شماره فایل : 258 mg


قسمتی از این مقاله:

تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی عملکرد در لغت؛ یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه‌ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. عملکرد سازمانی را درجه‌ای که سازمان‌ها به اهداف کسب و کارشان می‌رسند تعریف کرده‌اند(رهنورد، 1388). عملکرد به چگونگی انجام وظایف، فعالیت‌ها و نتایج حاصل از آن‌ها اطلاق می‌شود. عملکرد را می‌توان نتایج قابل اندازه‌گیری تصمیمات و اقدامات سازمان دانست که نشان‌دهنده‌ی میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است(عالم تبریزی و همکاران، 1390).

عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت‌ها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت‌ها و عملیات است. ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامی که درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد. «کاسیو» ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند(رحیمی، 1385، ص 36).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.