موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 57 صفحه
شماره فایل :: 261 mg


قسمتی از این مقاله:

از اواخر دهه50 میلادی تحولی در جهان آغاز شد که بعدها آن را موج سوم نام نهادند و از آن زمان تاکنون فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان راهبر و هدایتگر این موج پیوسته ابداعات نوینی را برای بشر به ارمغان آورده است(تافلر2002). در عصر حاضر این فن آوریها دارای آن چنان پتانسیل حضور در عرصههای مختلف(اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی) حیات بشر است که بدون تردید آن را نماد یک تمدن جدید یا ظهور یک موج تمدنی جدید با مشخصههایی همچون جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانش است.(مانیان و همکاران1384ص6)

ابتدا با ورود رایانه به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات رایانهها به فن آوریهای ارتباطی تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات به وقوع پیوست اجزا انقلاب اخیر همانند انقلابهای فن آوری قبلی دستگاههای فیزیکی نبودند بلکه در عوض بیتها بودند.

(نجارزاده و همکاران ،1386 ص51) ورود به حوزه نظری و کاربریICT در کشور ما پدیدهای نوین به شمار میآید و باعنایت به لزوم توسعه کاربرد آن در حوزههای تجارت کسب و کار روابط دولت با شهروندان و اشتغال آفرینی در عرصههای دیگر همواره پژوهشگران را بر آن داشته است تا آثار و ابعاد گوناگون این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار دهند.(قلی پور،1383ص129)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.