موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 87 صفحه
شماره فایل : 264 mg


قسمتی از این مقاله:

انسان تاكنون دو دوره اقتصادی را پشت سر گذاشته است. زمانی اقتصاد بشری مبتنی بر كشاورزی بود. پس از آن با ابزارگرایی و آشنایی با اعجازی كه علوم مكانیك و سپس برق ایجاد نمود، دوره اقتصاد صنعتی پایه گذاری شد. در این دورهها زمین و كار به عنوان اصلی ترین عناصر و سرمایههای آدمی تلقی می‌شدند.

"توانگر" نیز به كسی اطلاق میگردید كه بیشترین بهرهمندی را از این دو نوع دارایی داشت. اما عصری كه در آن زندگی می‌كنیم، بدون تردید در هیچ كدام از دو عصر كشاورزی و صنعتی نمی گنجد. اگر چه كماكان زمین و كار دو مزیت مناسب در برتری جویی ها محسوب می شوند، اما در عصر كنونی، كه به عصر "اطلاعات و دانش " موسوم شده است، مزیت اصلی در"سرمایه دانشی "نهفته است. هم اكنون بزرگترین شركتهای دنیا، برتری اصلی خود را نه در داراییهای انباشته ناشی از كارخانجات و حتی بازار بزرگ، بلكه در "دانش در جریان فرآیند های خود" كسب نموده اند.

شکل 2-3 نشانگر حضور "نیروی كار"، "سرمایه"، "زمین" و "دانش " در سه اقتصاد مذكور می باشد. همچنان كه ملاحظه می شود، اقتصاد امروز آن چنان بر پایه دانش شكل گرفته كه از آن به عنوان "اقتصاد دانش محور " یاد می شود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.