موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره فایل :: 371 mg


قسمتی از این مقاله:

در ادامه به بیان مفاهیم و ابعاد مسئولیتاجتماعی از دیدگاه سایر اندیشمندان میپردازیم: جدول 2-2 تعاریف مسئولیتاجتماعی رديف تعاريف منابع 1 اقدامات مديريتي كه شركت به عنوان یک عضو از جامعه، به منظور ترویج بهتر مسائل عمومی و کمک به ایجاد قدرت و هماهنگی در جامعه بايد در نظر بگیرد را مسئولیتاجتماعی شرکت مینامند. (Drucker, 1954) 2 مسئوليت اجتماعي شركت، یک رویکرد تجاری است که آندسته از فعالیتهای شرکت که بر جامعه اثر میگذارند را درنظر میگیرد.

در واقع شرکت ها در کنار مسئولیتهای اقتصادی و مالیشان، طیف وسیعتری از تعهدات، از جمله مسئولیت های قانونی، اخلاقی و بشردوستانه را بر عهده دارند. (Caroll, 1999) 3 مسئوليتاجتماعي شركت، در واقع آندسته از تعهدات یک شرکت برای به حداقل رساندن یا حذف هرگونه اثرات مضر بر جامعه و حداکثر نمودن اثرات سودمند (هم برای شرکت و هم برای جامعه) ميباشد.

(Moher et al, 2001) 4 مسئوليتاجتماعي شركت، آندسته تمهيداتي است كه به واسطه آن، شرکت به مسائل اخلاقی با در نظر گرفتن مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه گسترده تر، الزامات زیست محیطی، بازاریابی و شیوههای مدیریت منابع انسانی بپردازد و آن ها را با اقدامات بهینه و استاندارد مورد محک و ارزیابی قرار دهد.

(Sardinha et al, 2001) 5 در واقع مسئوليتاجتماعي شركت ابزاری است برای سایر داده ها یا خروجیهای مطلوب شرکت همانند: حفظ کارکنان، شهرت و یا افزایش رضایت مشتری. از طرفی دیگر مسئوليتاجتماعي شركت، ریشه در مسئولیت های معنوی یا اخلاقی دارد و شرکت باید به منافع جامعه، حقوق بشر و محیط زیست عمل نماید. (McWilliams et al , 2000) 6 مسئوليتاجتماعي به فعالیت هایی گفته می شود که برای پیشبرد برخی اهداف اجتماعی ظاهر گشته و در بستر قانونی فراتر از منافع شرکت رخ می دهد.

(Kang et al, 2010) 7 مسئوليتاجتماعي شركت، نوعی پذیرفتن مسئولیت در میان شرکتها برای دستیابی به اهداف وحداکثرکردن سود ميباشد و آنان را در برابر ذينفعان مسئول و پاسخگو نگه دارند.

(Chandler, 2011) جدول 2-3 ابعاد مسئولیتاجتماعی رديف ابعاد مسئوليتاجتماعي منابع 1 مسئولیتهای قانونی، اخلاقی و بشردوستانه (Caroll, 1999) 2 حقوق کارکنان، حقوق اقلیت ها، تنوع، اجتماع، محیطزیست طبیعی، ایمنی و کیفیت محصول/مشتریان (Kacperczyk,2009; Velaz et al, 2007) 3 اقدامات بشردوستانه، سیاستهای خیریه و اهدایی، حقوق مشتریان، حقوق کارکنان، سیاستهای آگاهی زیست محیطی، مسائل بهداشت، ایمنی و همنوایی با بهترین اقدامات بین المللی منطبق با ISO و سایر استاندارهای مشابه.

(Gu et al, 2013) 4 روابط کارکنان، کیفیت محصول، روابط اجتماعی، مسائل زیستمحیطی، مسائل مربوط به تنوع، مسائل مربوط به انسانیت و سياستهاي شركت. (Margolis et al, 2003) 5 کیفیت محصول، روابط کار و اداره امور شرکت، تعامل با ذینفعان کلیدی مانند مشتریان، کارکنان و سرمایه گذاران. (Leea et al, 2013)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.