موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 58 صفحه
شماره فایل : 514 mg


قسمتی از این مقاله:

همانند تعاریف مختلفی که از سرمایه فکری مطرح شده در طبقه بندی سرمایه فکری نیز مدلهای مختلفی ارائه گشته که در ادامه به برخی از این مدلها اشاره خواهد شد.

ادوینسون و مالونه ( 1997) درطرح ارزش اسكاندیا خود در سال 1997 ، سرمایه فكری را در دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارائه كرده اند كه این طبقه بندی توسط برخی از دانشمندانی چون چن، كانان، روس نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

در این طبقه بندی، ادوینسون و مالونه، برای سرمایه های ساختاری دو سرمایه های سازمانی و مشتری را در نظر گرفتند كه در بیشتر طبقه بندی های دیگر این تقسیم صورت نگرفته و برای سرمایه سازمانی نیز دو سرمایه فرآیندی و نوآوری را مطرح كردند.

در این طبقه بندی، سرمایه سازمانی شامل فلسفه سازمان، سیاستها و سیستم هایی برای استفاده از قابلیتهای سازمان است. سرمایه فرآیندی شامل روش ها، رویه ها و برنامه هایی است كه پیاده می شوند و كالاها و خدمات را ارتقاء می دهند. سرمایه نوآوری شامل مالكیت معنوی و سایر دارایی های نامشهود دیگر است.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.