موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 58 صفحه
شماره فایل : 694 mg


قسمتی از این مقاله:

تجارت الکترونیکی از زیر مجموعه هایی شامل فعالیت های متعدد،واحدهای سازمانی و نیز فناوری تشکیل شده است.چارچوبی که مفهوم تجارت الکترونیکی را توصیف می کند در شکل 2_15 نمایش داده می شود.در این شکل کاربردهای تجارت الکترونیکی شامل بازاریابی مستقیم،جستجوی شغل،بانک داری برخط ،دولت الکترونیکی،خرید و تدارکات الکترونیکی و..

در رأس قرار گرفته و شرکت ها برای استفاده از این کاربردها نیازمند اطلاعات صحیح،زیر ساخت ها و خدمات حمایتی می باشند.کاربردهای مختلف تجارت الکترونیکی به وسیله زیر ساختها وحمایتهای پنج گانه حمایت می شود(معمارنژاد،1387،ص28).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.