موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 50 صفحه
شماره فایل : 781 mg


قسمتی از این مقاله:

همانطوریکه در شکل زیر نشان داده شده است اعتماد ریشه در عوامل مختلفی دارد. بعضی از اوقات اعتماد بر مبنای خلق و خو می باشد.بدین معنی که ویژگی های شخصیتی شما شامل یک گرایش کلی است که به سایرین اعتماد دارد.گاهی از اوقات نیز اعتماد شناخت محور می باشد، بدین معنی که اعتماد ریشه در یک ارزیابی منطقی از قابل اعتماد بودن افراد معتبر دارد.بعضی از اوقات نیز اعتماد بر مبنای عاطفه می باشد، بدین معنی که اعتماد به احساساتی که معطوف به افراد ذیصلاح است بستگی دارد و آن عاری از هرگونه ارزیابی منطقی می باشد. نمودار2-7 عواملی که بر سطح اعتماد تاثیر می گذارند منبع(Feizi et al, 2012).

اعتماد بر اساس خلق و خو اعتماد بر اساس خلق و خو ارتباط کمتری با منابع مورد اعتماد داشته بلکه بیشتر با خود اعتماد کننده سر و کار دارد. بعضی از افراد تمایل و رغبت ذاتی به اعتماد دارند، یعنی به سخنان، تعهدات و قولها و نیز بیانات افراد و گروهها بر اساس این تمایل اعتماد و تکیه می شود. برخی از افراد اظهار می دارند که این تمایل ذاتی به اعتماد بیانگر نوعی «ایمان و اعتقاد به ماهیت انسان» می باشد، در این نوع اعتماد افراد به سایرین نگاهی مطلوب و خوشبینانه دارند نه نگاهی توأم با بدبینی.

اهمیت تمایل ذاتی به اعتماد در تعاملات با افراد نا آشنا و غریبه واضح تر است که در آن علیرغم اینکه در معرض خطر و آسیب پذیری هستیم، اعتماد وجود دارد هر چند مقدار آن کم باشد. از یکسو افرادی که گرایش ذاتی به اعتماد در آنها بالاست ممکن است در اعتماد به کسانی که سزاور اعتماد نیستند دچار اشتباه شوند. از طرف دیگر افرادی که گرایش ذاتی و طبیعی آنان به اعتماد اندک است ممکن است با اعتماد نکردن به افرادی که واقعاً قابل اعتماد هستند دچار لغزش و اشتباه شوند. هر دو موقعیت می تواند ناگوار باشد، همانطوریکه یک محقق گفته است: «اگر به همه اعتماد کنیم محکوم به شکست هستیم و در صورتی که به هیچ کس اعتماد نکنیم باز هم به همان اندازه محکوم به شکست هستیم».

تمایل ذاتی به اعتماد در ما از کجا نشأت می گیرد: تمایل ذاتی به اعتماد محصول طبیعت (سرشت) و تربیت (پرورش) می باشد. اگر والدین ما از نظر خلق و خود بد گمان و بد بین می باشند، این امکان وجود دارد که ما آن را به ارث ببریم یا ویژگی هایی که آنان در طول زندگی روزمره از خود به نمایش می گذارند توسط ما الگو برداری شود. تحقیقات همچنین نشان داده است که گرایش ذاتی به اعتماد به وسیله تجارب اولیه دوران کودکی شکل می گیرد. در واقع، گرایش ذاتی به اعتماد ممکن است یکی از اولین ویژگیهای شخصیتی باشد که شکل می گیرد، زیرا کودکان فوراً یاد می گیرند که به والدین خود جهت بر آورده شدن نیازهایشان اعتماد نمایند.

در کودکی بیشترین نیازهای ما به عنوان یک کودک زمانی بر آورده می شود که بیشتر اعتماد می کنیم. ما به عنوان یک کودک زمانی بیشترین نا امیدی را داریم که کمتر اعتماد می نمائیم. گرایشات ما در زندگی بعداً به شکل گیری ادامه می دهد و در قالب بدست آوردن تجربیات از دوستان، مدارس، مکانهای مذهبی، مسئولان دولت های محلی و سایر گروه های مرتبط می باشد(Feizi & et al, 2012,p 2040).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.