مشخصات « پاورپوینت تست روانشناسی رورشاخ »
موضوع: تست های روانشناسی
تعداد اسلاید: 29 اسلاید
حجم: 5375 kb
امکان ویرایش: دارد
برای دسترسی به فایل powerpoint ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 1016 را دانلود کنید.

W,W+قدرت تفکر انتزاعی بررسی عمیق وتمامیت بخشیدن D:علاقه آزمودنی به پدیده های آشکار وملموس. در اسکیزوفرنیا افسردگی وحالات اضطرابی de: مکانیزم دفاعی درموقعیت های اضطراب آور، درونگرایان و گاها افراد باهوش dr:عدم قدرت سازمانبندی به ادراک، در اضطراب ووسواسS:در افرادی که واجد منفی گرایی، لجبازی وعصیانگری F: توجه به واقعیت های اجتماعی L=ΣF/ΣR: درجه واقعیت گرایی درصد پاسخ های F، 80-60است F˂60%تکانشوری F˃80%: شخصیت های خشک و گاها متحجر M: گرایش آزمودنی به خلاقیت، تخیل ودرون نگری تنوع وغنای فرایندهای ذهنی وانعطاف پذیری M↑:در حملات حاد اسکیزوفرنیا ولی در پارانوئید کاهش یافته همچنین در اضطراب و افسردگی واکنشی