قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 61 صفحه
کد فایل: mb 363


قسمتی از این مقاله:

نظریه کلاسیک آزمون، الگوی ساده و کاملاً مفیدی است که میتواند نحوهی تأثیر خطاهای اندازهگیری را بر نمرات مشاهده شده توصیف کند (آلن و ین، 1979، ترجمه دلاور، 1387، ص86). این نظریه برای کمیسازی خطاهای اندازهگیری بوجود آمده است و به ما میگوید که تا چه حد میتوان به نمرات به دست آمده از آزمون اعتماد کرد.

این نظریه اساساً در ارتباط با اعتبار آزمون است و معادله اساسی آن چنین است: = + E بر طبق این تعریف، هر نمره مشاهده شدهی آزمون ( ) از مجموع دو مؤلفهی مستقل و جمعپذیر، نمره واقعی ( ) و خطای تصادفی (E) تشکیل شده است. نمره مشاهده شده نمرهای است که فرد در هر آزمون به دست میآورد. توضیح مفهوم ( ) نیاز به کمی تصور و تحمل ایهام دارد: شخصی را تصور کنید که به کرات مورد آزمون قرار میگیرد، سریهای متفاوتی از سوالات استفاده میشوند که از مجموعهی همه سوالات طراحی شده جهت اندازهگیری سازه زیربنایی انتخاب شدهاند.

میانگین همهی این نمرهها (ارزش مورد انتظار ) نمرهی واقعی ( ) شخص است. نمرهی خطا نیز اختلاف دو نمرهی مشاهده شده و واقعی است. اساساً باید به خاطر داشت که نمرات واقعی و خطا، ساخت نظری و غیر قابل مشاهده شدهای دارند. مفروضات نظریه کلاسیک آزمون در این الگو فرض بر این است که برخی از شرایط درست است، در صورتی که این مفروضات مستدل باشند، نتایجی هم که از الگو حاصل میشود مستدل خواهد بود. در غیر این صورت استفاده از این الگو به نتیجهگیریهای غلط میانجامد.

در این قسمت مفروضههای نظریه کلاسیک آزمون مطرح میشوند که از کتاب مقدمهای بر نظریه های اندازه گیری(همان منبع، ص 87 )گرفته شده است.

ادامه دارد ...