موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 59 صفحه
شماره فایل 640


قسمتی از این مقاله:

- به منظور ارتقای کارایی و اثر بخشی، همه ی برنامه های آموزشی باید از نیازسنجی آموزشی آغاز شود. به طور کلی نیازسنجی همراه با «نیاز» است که می توان آن را به طرق مختلفی شناسایی کرد. - نیازهای آموزشی را می توان از جنبه های فردی، اجتماعی و یا از نظر شغل و حرفه ای خاص مشخص ساخت و بر اساس آن به تدوین هدف ها پرداخت، آموزش مناسب، آموزشی است هدفمند که کلیه ی اجزا و عناصرش در جهت هدف های مشخص قرار داشته باشند؛ چنین آموزشی، هدف های خود را بر اساس نیازهایی قرار می دهد که از قبل شناسایی شده است.

از این رو نیازسنجی، مقوله ای بسیار حائز اهمیت است و در فواید نیازهای آموزشی گفته شده است که آموزش بر محور نگرش، شناخت و مهارت های مفید و ضروری جهت انجام شغل قرار می گیرد؛ چنان که فراگیر در پایان دوره می تواند به طور مناسب به انجام آن شغل بپردازد و همچنین مانع از اتلاف وقت و انرژی در آموزش، مهارت ها و نگرش هایی می شود که در انجام آن شغل، نقش ضروری را ندارد (هاشمی، 1391).

- نیازسنجی در آموزش و تربیت نیروی انسانی و آموزش های دانشگاهی با استفاده از روش ها، تکنیک ها و ابزارهای متنوع انجام می شود. مواردی از عمده ترین آن ها عبارتند از: - نیازسنجی بر اساس نظرخواهی - نیازسنجی بر اساس تجزیه و تحلیل سازمان - نیازسنجی بر اساس ارزشیابی از عملکرد - نیازسنجی بر اساس تحلیل شغل

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.