موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 49 صفحه
شماره فایل : 140 mg


قسمتی از این مقاله:

ابتدا اعتقاد بر این بود كه كارآفرینان خود صاحب و مالك كار خود هستند، اما امروزه معتقدند كارآفرینان ممكن است در استخدام شركت ها درآیند و از اینجا كارآفرینان سازمانی متولد شوند. براین اساس، انواع كارآفرینی زیر مطرح گردید: - كارآفرینی آزاد (مستقل): فرآیندی است كه كارآفرین طی می كند تا فعالیت كارآفرینانه ای را به طور آزاد به ثمر رساند. - كارآفرینی درون سازمانی: فرآیندی است كه كارآفرین طی می كند تا فعالیت كارآفرینانه ای را در سازمانی كه معمولاً سنتی و بوروكراتیك است به ثمر رساند.

- كارآفرینی سازمانی: فرآیندی است كه سازمان طی می كند تا همة كاركنان بتوانند در نقش كارآفرین انجام وظیفه كنند و تمام فعالیت های كارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مركزی یا شركت تحت پوشش خودمختار به ثمر رسند (صمد آقایی، 1379).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.