موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 67 صفحه
شماره فایل : 192 mg


قسمتی از این مقاله:

تعهد از زمرۀ واژههایی است که تعاریف زیادی بر آن از دیدگاههای مختلف ارائه شده است. مفاهیم متعددی مانند وجدان کاری-اخلاق کاری-رغبت-مسئولیت پذیری و... که با وجود داشتن تفاوتهای مفهومی، معادل با تعهد مورد استفاده قرار میگیرد.به عبارتی، مانند خیلی از مفاهیم روانشناختی سازمانی، تعهد نیز به شیوههای متفاوتی تعریف و با ابعاد و مقیاسهای گوناگونی اندازهگیری شده است. «رایلی و کادول » تعهد را به عوامل و انگیزههای درونی و برونی شغل تقسیم میکند؛

و «سامرز » تعهد مؤثر را نوعی وابستگی و انضمام به سازمان میداند که به صورت پذیرش ارزشهای سازمان و تمایل به باقیماندن در سازمان تظاهر مینماید. «بلانچارد و هرسی » تعهدات مدیر موفق را مجموعۀ اقداماتی میدانند که در مورد هر یک از موارد زیر انجام میرسد:  تعهد نسبت به مشتری  تعهد نسبت به سازمان  تعهد نسبت به خویشتن  تعهد نسبت به مردم  تعهد نسبت به وظیفه بدین ترتیب، نامبردگان تعهدات مدیر موفق را در مدار پنج گانه ای تحلیل میکنند.

با توجه به اینکه در تعریف وجدان کاری این مفهوم به صورت احساس تعهد درونی تعریف شد، ارتباط بین مفهوم وجدان کاری و تعهد روشن میشود؛ به این ترتیب که وجدان کاری، تعهد را به همراه دارد ولی داشتن تعهد، الزاماً به مفهوم داشتن وجدان کاری نیست. به بیان دیگر، حوزه و دامنۀ تعهد، متفاوت است و میزان آن بستگی به نوع نگرش نسبت به مسئله تعهد دارد (بختیاری، ش 42-41).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.