موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 68 صفحه
شماره فایل : 193 mg


قسمتی از این مقاله:

رویکردی کلاننگر است که اهداف شرکت را در حوزه نیازهای نیروی کار تدوین نموده و عملکرد سازمان را بهبود میبخشد (فارلی ، 2005). مدیریت استعداد تضمینکننده آن است که کارکنان در مشاغل موجود در سازمان به طور مناسب گردش نمایند (چلوها و اسواین ، 2005) و شخص مناسب، در زمان مناسب، در شغل مناسب قرار میگیرد (کسلر ، 2002). استراتژی مدیریت استعداد حامی تمام اهداف فرهنگی و استراتژیکی سازمان است.

بنابراین پیادهسازی آن ملزم به صرف دوره زمانی بلند مدت و اعمال حمایت و جلب تعهد مدیران عالی نسبت به عملیاتی نمودن آن میباشد (ردی و کانگر ، 2007). پایبندی به اصول مدیریت استعداد و اشتیاق برای انجام ان باید از سطوح بالا شروع شود و رفته رفته به فرهنگ سازمان تزریق گردد. ردی و کانگر (2007) بیان کردهاند که فرآیند مدیریت استعداد، حاصل تعریف سه مشخصه تعهد، درگیری و مسئولیتپذیری است. توسعه تعهد با استخدام افراد تازه وارد شروع میشود و درگیری، منعکس کننده درجهای است که رهبران شرکت تعهدشان را به مدیریت استعداد نشان میدهند.

در نهایت همه کارکنان مسئول ایجاد نظامها و فرآیندهای قوی، مبتنی بر اصول مدیریت استعداد میباشند. به طور کل برای ایجاد و یا تغییر فرهنگ مدیریت استعداد در یک سازمان مشارکت همه اعضای سازمان لازم و ضروری است (ورلی و همکاران ، 1996).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.