موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 62 صفحه
شماره فایل : 567 mg


قسمتی از این مقاله:

سازمان‌های بزرگ و چند منظوره اساساً سه سطح استراتژی دارند. این سه سطح به ترتیب مربوط به کل سازمان، بخش‌ها و کارکرد هاست، همانطوری که در شکل (2-12)، نشان داده شده است. باید میان این سه سطح سازگاری و همسویی باشد (حمیدی زاده، 1390: 8). 1- سطح کل سازمان، در این سطح مدیریت ارشد سازمان به اتخاذ راه‌هایی میپردازد که بتواند سرمایه‌ای مناسب برای فعالیت‌ها و عملیات را بهتر تدوین و هدایت کند.

2- سطح بخش‌ها و فعالیت‌های سازمان این استراتژی که برای سطح میانی سازمان به منظور بهبود وضعیت وتوان رقابت تولیدات در صنعت خاصی یا بخشی از بازار تدوین میشود از سوی نواحی و بخش‌های سازمان هدایت میشود. 3- سطح کارکردی، هدف اصلی این استراتژی، حداکثر کردن بهره وری منابع و حداقل کردن مخارج و ضایعات آنهاست (حمیدی زاده، 1390، 8).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.