موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 32 صفحه
شماره فایل : 568 mg


قسمتی از این مقاله:

 راهبردهای هویت ملی الف) عناصر اصلی ملیت ایرانی در سه بعد فرهنگ، اجتماع، و دولت به شرح زیر قابل دسته‌بندی‌اند: بعد اول، هویت فرهنگی كه شامل این موارد است: احساس تعلق به میراث فرهنگی، تعلق خاطر به نمادهای ملی و میهنی، تعلق به فرهنگ و روش زندگی (سنتی)، ایرانیان، و افتخار به هویت تاریخی مشترك.

بعد دوم، كه این موارد را دربر می گیرد: تعهد و عضویت (مشاركت)، در اجتماع ملی شامل تلقی فرد از صفات آحاد ایرانیان (اعم از مثبت یا منفی)، و باور به صفات متفاوت و خاص آنها (به ویژه صفات مثبت)؛ تلقی فرد از میزان ایران یبودن خود و ویژگی های آن؛ نوع نگرش نسبت به پیروان سایر مذاهب، اقوام، و گروههای فرهنگی موجود در كشور؛ اعتماد به مردم ایران و ترجیح دادن آنها به سایرین؛ احساس وجود انسجام، همبستگی، و هم دلی بین مردم؛ و نوع نگرش نسبت به حیات اجتماعی و شرایط زندگی در ایران.

بعد سوم، كه بعد سیاسی هویت ملی، یعنی وفاداری ملی و احساس تعهد، تعلق، و احساس تكلیف در برابر كشور یا همگامی ملی، است شامل این موارد می شود: آگاهی ملی، به آگاهی و اشراف به وجود كشوری متمایز، وابستگی و دلبستگی ارزشهای بنیادی و نهادهای اساسی كشور، تأكید بر استقلال كشور، احساس غرور و رضایت، اعتقاد به تداوم تاریخی كشور، اعتقاد به ضرورت حاكمیت ملی مستقل، تعهد به اهداف كشور، و تمایل به دفاع از كشور و ضروری دانستن آن.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.