موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 55 صفحه
شماره فایل : 601 mg


قسمتی از این مقاله:

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی از نظر «رابینز» رابینز اشاره می‌كند ویژگی‌های ده‌گانه وجود دارند كه وقتی با هم تركیب و تلفیق شوند، فلسفه وجودی فرهنگ یك سازمان را شكل می‌دهند. اگر چه فرهنگ سازمانی ممكن است تا اندازه‌ای از جمع اجزاء آن متفاوت باشد، ولی موضوعات ده‌گانه زیر ویژگی‌های كلیدی كه فرهنگ‌ها را از هم متمایز می‌سازد، نشان می‌دهد.

1- نوآوری فردی: میزان مسئولیت، استقلال و آزادی كه افراد درون یك سازمان (فرصت‌هایی كه برای اعمال خلاقیت در سازمان دارند) دارا هستند. 2- مخاطره‌پذیری: حدی كه كاركنان پیشرفت و نوآوری را دوست داشته و مخاطره را می‌پذیرند. (میزان تشویق كارمندان به تلاش كردن، به دنبال مخاطرات رفتن) 3- جهت دهی (هدایت و رهبری):

میزانی كه سازمان، اهداف و انتظارات عملكرد را به صورت واضح و روشن بیان می‌دارد. (حدی كه انتظارات و مقاصد سازمان به صورت صریح و روشن بیان می‌شود.) 4- یكپارچگی (وحدت): واحدهای درونی سازمان چقدر تمایل دارند به شیوه یكسان هماهنگ عمل كنند.

(میزان ترغیب واحدها به عمل براساس یك روش هماهنگ در درون سازمان) 5- روابط مدیریت (حمایت مدیریت): مدیران تا چه اندازه با زیردستان ارتباط برقرار كرده و از آنها حمایت می‌كنند. (میزان مساعدت و حمایت مدیران نسبت به كاركنان) نظارت (كنترل): سازمان تا چه حدی برای سرپرستی و كنترل رفتار كاركنان به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل می‌شود

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.