موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 52 صفحه
شماره فایل : 703 mg


قسمتی از این مقاله:

حقیقی و همکاران (1387) مدلی را ارائه نموده اند که در راستای كمك به توسعه صادرات وبازاریابی صادراتی درقلمرو صنعت موادغذایی،تعداد ده عامل شامل اندازه شركت، تجربه صادراتی، محرك ها ی صادراتی، مشكلات صادراتی، مزیت های رقابتی، تعهد صادراتی، استراتژی انطباق محصول، استراتژی انطباق قیمت، كانال های صادرات مستقیم و هزینه های تبلیغات خارجی مورد بررسی قرارگرفته اند .

و بعضی از عوامل یاد شده در تحقیق بنده هم آمده است از جمله:اندازه شرکت، مزیت رقابتی، تعهد و هزینه ها که مدل مفهومی آن در شکل شماره 1-2 آمده است شکل( 2-1) مدل مفهومی حقیقی و همکاران 2-13-2) ناظمی و داوود خانی(1389) در مدلی که ارائه دادند به شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده از فرایند صادرات پرداخته اند و اثر تغییر تجربه صادراتی، اندازه سازمان، فعالیتهای اداری و خدماتی مورد تحلیل قرار داده اند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.