موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 29 صفحه
شماره فایل : 803 mg


قسمتی از این مقاله:

 2-3-14 مالیات بردرآمد دراغلب کشورها،نرخ مالیات بردرآمدمرتبط باسودسرمایه ای است وهمچنین سودسهام برای سهامداران یکسان است،وکل مبلغ سودسهام دریافتی توسط اشخاص،درسال دریافت آن،مشمول مالیات می شود.

براساس قانون مالیات های مستقیم ،چنانچه سودیک واحدانتفاعی باتأییددستگاههای اجرایی نظیروزارت صنایع جهت توسعه فعالیت ها،سرمایه گذاری شودازپرداخت مالیات معاف می باشند،این امرنیزدرتوزیع سودسهام می تواندتأثیرداشته باشد.

نقدینگی یکی ازعوامل بسیارمؤثربرسیاست توزیع سودسهام،وجوه نقددردسترس است.باتوجه به الزام پرداخت سودسهام نقدظرف یک سال ازتاریخ تصویب سودموجب شده است که واحدهای انتفاعی باتوجه به توان نقدینگی خود،میزان ودرصدسودنقدراتعیین کنند.(شباهنگ ،1379)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.