مشخصات « جزوه آموزش مقدماتی نرم افزار آماری spss»
 
موضوع:
1- نصب نرم افزار IBM SPSS STATISTICS 22
2-اجرا کردن نرم افزار SPSS
3- وارد کردن داده ها
4- نام گذاری متغییرها
5- ستون Lable
6- مقادیر گم شده(Missing)
7- تعیین مقیاس(سطح) اندازه گیری (ستون Measure)
8- ارائه یک پرسشنامه به عنوان یک مثال
 
تعداد صفحه: 16 صفحه
نوع فایل: word
برای دسترسی به فایل ورد WORD این مقاله ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 2002 را دانلود کنید.

تعیین مقیاس(سطح) اندازه گیری (ستون Measure):

در پیش فرض SPSS مقیاس اندازه گیری برای متغیرهای کیفی یا رسته ای Nominal می باشد.

شما می توانید در این ستون مقیاس اندازه گیری را تعیین کنید . برای متغیرهای نسبی و فاصله ای گزینهی scale برای متغیرهای ترکیبی گزینه Ordinal و برای متغیرهای اسمی مقیاس Nominal را انتخاب کنید .

انتخاب مقیاس در محاسبات SPSS در بعضی نمودارها تغییراتی را ایجاد می کند .

پهنای ستون (ستون column) :پهنای ستون را در صفحه ویرایشگر داده ها می توان با استفاده از column تغییر داد .

البته در عمل به ندرت چنین کاری برای تغییر پهنای ستون همانند تغییر ستون های Width و Decimals عمل کنید .

ردیف کردن داده ها (ستون Align): به صورت پیش فرض داده ها در Data view به صورت چپ چین ردیف شده اند اما گاهی وسط چین کردن یا راست چین کردن ان ها بهتر است .

این ستون اامکان این کار را امکان پذیر میکندو برای این کار نشانگر ماوس را بر روی این ستون قرار داده و کلیک کنید .

بر روی پیکان رو به پایین در سمت راست عبارت Left کلیک کرده و گزینه های Right یا Centerانتخاب نمایید .