قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 55 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 273 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

سازمان ها بايد از طريق كاركنان به اهداف گروهي برسند، لذا نحوه ي انجام كار كاركنان در تحقق اهداف موثر مي باشد. در نتيجه، بازبيني و شناسايي نحوه‌ي انجام كار نيروي انساني و توسعه ي برنامه هاي لازم براي بهبود عملكرد، يك قسمت مهم از فعاليت هاي مديريت سازمان است.

اين مهم از طريق فرآيند ارزيابي عملكرد نيروي انساني صورت مي گيرد.(زارعي متين، 1379، ص 151) ارزيابي عملكرد، يكي از رويكردهاي مهم مديران براي دستيابي به موفقيت است تغييرات سريع محيطي، تشديد فضاي رقابتي، افزايش روز افزون انتظارات جامعه -2-

عملكرد

از عملكرد تعاريف مختلفي ارائه شده است، َآنچه در تمامي اين تعاريف مشترك است، نحوه ي انجام وظايف و مسئوليت هاي محوله مي باشد. در بعضي تعاريف عملكرد نيروي انساني را بهره وري اطلاق كرده انداما بايد توجه داشت عملكرد در وراي مفهوم خروجي يا ساده قرار دارد و عبارت است از مجموع رفتارهاي در ارتباط با شغل كه افراد از خود نشاني مي دهند.(گريقين،1380، ص132) توافق كلي وجود دارد كه مفهوم عملكرد، به طريقي با فرآيند استراتژي سازماني در ارتباط مي باشد، اما در مورد معني دقيق آن، آشفتگي و سردرگمي وجود دارد.

ديكشنري آكسفورد، عملكرد را به دو روش تعريف مي كند؛ 1- فرآيند يا طريقه عمل كردن 2- يك اقدام يا موفقيت قابل توجه و مهم دنياي كلمات، اين مفاهيم عملكرد، احتمالاً هم به معني روشي كه كسب و كار اداره مي شود و هم به معني يك پيامد موفقيت آميز، درك مي شود.

مديران بايد هر دو تفسير را در نظر بگيرند، زيرا هم فرآيند ها و هم نتايج، موفقيت سازمان را تحت تأثير قرار مي دهند.(lngram , 1996 , p5)و... نياز به مديريت ارزيابي عملكرد را اجتناب ناپذير كرده است.( يد اللهي فارسي، 1384ف ص13)

ادامه دارد ...