قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 526 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

یکی از ویژگیهای افراد با اختلال یادگیری نقص در پردازشهای روانشناختی است که بر این اساس دستهای تحقیقات متمرکز صورت گرفته که به نتایج مختلفی دست یافتهاند، در ادامه به چند مورد اشاره میشود: در تحقیقی که به بررسی نقص سرعت پردازش در اختلال نقص توجه/ بیشفعالی و اختلال خواندن پرداخته است، نتایج نشان داد که نقص سرعت پردازش به طور کلی در گروههای بالینی نسبت به گروه کنترل وجود دارد، اگرچه کودکان مبتلا به اختلال خواندن نقص سرعت پردازش بیشتری نسبت به کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیشفعالی نشان دادند (شاناهان، پینینگتون، یریس، اسکات، بودا، ویلکات، اولسون، دیفرایس؛ 2006).

در همین راستا، استینکن ، ایجتمایر ، شولتی- کورن ، مولر ، اشنایدر و فینک (2011) در پژوهشی به مقایسه یک گروه بزرگ نارسا خوان با گروه کنترل همتا پرداختند نتایج پژوهش سرعت پردازش ادراکی پایینتری را نشان داد؛ درحالیکه توانایی ذخیره سازی حافظه کاری آنها در دامنه بهنجار بود.

در این مطالعه انحراف تمرکز توجه فضایی گروه نارساخوان در مقایسه با گروه عادی تایید شد و میزان این انحراف هم در آزمودنیهای دارای نارساخوانی شدید بیشتر بود. در پژوهشی که دمری، دلوکا، گادینو و دایموند (1999) با عنوان بررسی سرعت پردازش اطلاعات به عنوان یک نقص کلیدی در مبتلایان به اسکلروز چندگانه انجام دادند، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، که افراد مبتلا به اسکلروز چندگانه، به طور خاص نقائصی را در سرعت پردازش تجربه میکنند اما نه در دقت و صحت عملکرد.

در پژوهشی دیگر که به بررسی کندی پردازش اطلاعات در افراد عقب مانده ذهنی پرداخت، نتایج نشان داد که افراد با عقب ماندگی ذهنی عموما در سرعت پردازش کندتر از افراد عادی هستند، نتایج این تحقیق با این دیدگاه که تفاوت در سرعت پردازش بین اشخاص با و بدون عقب ماندگی ذهنی برخی از مولفههای عمومی پردازش شناختی را منعکس میکند، همسو میباشد (کیل ، 1992).

در پژوهشی، بونیفیسی و اسنولینگ (2008) به مقایسه کودکان انگلیسی و ایتالیایی نارساخوان و کودکان با مشکلات خواندن با هوشبهر پایین پرداخت، نتایج تحقیق نشان داد که نارساخوانی یک نقص شناختی خاص است که میتواند در زمینهای از هوشبهر و سرعت پردازش نرمال بوجود آید.

ادامه دارد ...