موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 39 صفحه
شماره فایل : 372 mg


قسمتی از این مقاله:

معمولا هر مصرفكننده در هر روز با تصمیمات خرید زیادی مواجه است. بیشتر شركتهایی كه درباره رفتار خرید مصرفكنندگان به تحقیق میپردازند، میكوشند درباره آنچه مصرفكنندگان میخرند، روش و تعداد خرید، مكان و علت خرید آنها پاسخهای مناسبی بیابند. بازاریابان میتوانند برای یافتن پاسخهایی نوع خرید، مقدار و محل خرید مصرفكننده تحقیقات و مطالعاتی انجام دهند ولی آگاهی از علت رفتار مصرفكننده و یا خریدار چندان آسان نیست، زیرا اغلب پاسخهای مربوط به این سوالات در ذهن، فكر و مغز مصرفكننده وجود دارد.

نقطه آغازین این مطالعات مدل محرك-پاسخ است. همانگونه كه در شكل زیر دیده میشود، رفتار مصرفكننده بر این اساس شكل میگیرد كه عوامل تحریككننده و انگیزشی بسیاری به همراه عوامل و محركهای بازاریابی (مقصود همان آمیختههای بازاریابی) وارد جعبه سیاه مصرفكننده میشوند و او واكنشهای مشخصی از خود نشان میدهد.

بازاریاب میخواهد بداند كه این محركها چگونه تغییر میكنند و در داخل جعبه سیاه مصرفكننده به صورت واكنشهای مختلف در میآیند. جعبه سیاه مصرفكننده از دو بخش تشكیل شده است. نخست، ویژگیهای شخصی خریدار است كه بر شیوهای كه او این محركها را به تصویر در میآورد و در برابر آنها از خود واكنش نشان میدهد، اثر میگذارد و دوم فرایند تصمیمگیری خریدار است كه بر رفتار او اثر مینهد(Kotler, 2004).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.