معلمان باید به تشویق دانش آموزان برای انتخاب موضوع جدید مقاله مشاوره و راهنمایی، جهت ارائه کارهای کلاسی بپردازند.

علوم تربیتی که به جنبه های آموزشی و پرورشی انسان تاکید دارد مربوط به برهه ی خاصی از زندگی نیست و از کودکی تا کهنسالی انسان در حال رشد روحی و تربیتی است.